Our DPOs

 

 

NASIR M RAJPUT PSP

Nov. 2017 to Date

          
Capt. (R) Muhammad Ali Zia PSP
Mar 2016 - Nov. 2017
  Ghazi Muhammad Salahuddin PPM/PSP
Apr 2013 -Mar 2016
     
 
Shaukat Abbas PSP
Apr 2012 - Apr 2013
  Muhammad Saleem PSP
Aug 2009 - Apr 2012
     
   
Muhammad Azam PSP
Jun 2008 - Aug 2009
  Munir Masood Marath PSP/PPM
Jun 2007 - Jun 2008
     
 
Muhammad Tahir Rai PSP
May 2007 - Jun 2007
  Nizam Shahid Durrani PSP/QPM
Nov 2005 - Mar 2007
   
 Muhammad Maqbool PSP
Sep 2004 - Nov 2005
  Mhuammad Shahzad Sultan PSP
May 2004 - Aug 2004
Azher Hameed Khokar PSP/QPM
Jul 2002 - May 2004

 


 

Superintendents of Police