Our DPOs

 

 

 
 

RANA TAHIR REHMAN KHAN PSP

29.10.2018 to 26.06.2019

   

Mr.NASIR M RAJPUT PSP

23.11.17 to 22.06.18

Mr.ZAHID NAWAZ MARWAT, PSP

22.06.18 to 29.10.18

   
Capt. (R) Muhammad Ali Zia PSP
Mar 2016 - Nov. 2017
Ghazi Muhammad Salahuddin PPM/PSP
Apr 2013 -Mar 2016
   
Shaukat Abbas PSP
Apr 2012 - Apr 2013
Muhammad Saleem PSP
Aug 2009 - Apr 2012
   
Muhammad Azam PSP
Jun 2008 - Aug 2009
Munir Masood Marath PSP/PPM
Jun 2007 - Jun 2008
   
Muhammad Tahir Rai PSP
May 2007 - Jun 2007
Nizam Shahid Durrani PSP/QPM
Nov 2005 - Mar 2007
 
 Muhammad Maqbool PSP
Sep 2004 - Nov 2005
Mhuammad Shahzad Sultan PSP
May 2004 - Aug 2004
Azher Hameed Khokar PSP/QPM
Jul 2002 - May 2004

 


 

Superintendents of Police